بیشترین برد در دوئل

بیشترین برد در دوئل 2019-08-18T14:29:42+03:30

2019-11-02

نام کاربری شماره همراه تعداد بازی
مسعود 916***5684 1485
baba ardi 919***6224 818
abbas 936***2511 313
سهیل 902***5323 167
صادق 919***4958 141
نازی 939***3770 120
شیوا 938***3121 117
فاضل 901***4641 99
bahram 917***1947 85
مسعود 903***7952 77
مریم رمضانی 912***1924 60
parya 918***6807 58
حامد 915***8546 56
amir ali 903***8322 50
رامین 912***3972 49
Adel 915***0020 44
vahid 919***5747 44
ebrahim 913***5264 43
میکاییل 936***0557 42
masoud 936***7097 42
Afshin 937***1461 41
Faegheh 901***0296 40
محمدخاندوزی 911***4835 38
زهره 903***4614 37
917***3832 36
mohammad 938***0781 33
Milad nuori 919***3107 33
سولماز 937***7154 33
Mohammadreza 914***8298 31
میلاد فاضلی 910***4213 30
وحید عباس زاده 901***8609 29
مهلا 991***9674 28
redin 902***4559 27
هلنا 917***1728 26
یوسف 939***8514 26
yasaman 901***6650 24
MAHAN 912***8557 24
ندا. 933***4079 22
ناصر 918***6196 22
نوید 914***6493 22
مهدی گدازگرها 919***0080 22
mohammad 937***9961 21
habib 919***0865 21
علیرضا عاطفی 917***2252 21
احسان 914***9708 20
Mt.mk 916***8973 20
taher.mozhang 903***3986 20
mahsi 918***6737 19
ftm_a.p 917***2132 19
kako 901***4465 19

2019-11-03

نام کاربری شماره همراه تعداد بازی
مسعود 916***5684 1474
baba ardi 919***6224 768
abbas 936***2511 289
سهیل 902***5323 160
صادق 919***4958 132
شیوا 938***3121 111
نازی 939***3770 99
فاضل 901***4641 98
bahram 917***1947 78
مسعود 903***7952 76
parya 918***6807 58
مریم رمضانی 912***1924 57
amir ali 903***8322 50
حامد 915***8546 50
vahid 919***5747 43
میکاییل 936***0557 42
masoud 936***7097 42
ebrahim 913***5264 40
Adel 915***0020 40
Faegheh 901***0296 40
زهره 903***4614 36
رامین 912***3972 36
Afshin 937***1461 34
mohammad 938***0781 33
سولماز 937***7154 33
917***3832 31
Mohammadreza 914***8298 31
Milad nuori 919***3107 31
وحید عباس زاده 901***8609 29
redin 902***4559 27
مهلا 991***9674 27
یوسف 939***8514 26
yasaman 901***6650 24
MAHAN 912***8557 24
میلاد فاضلی 910***4213 23
نوید 914***6493 22
ناصر 918***6196 22
هلنا 917***1728 22
محمدخاندوزی 911***4835 22
mohammad 937***9961 21
ندا. 933***4079 21
habib 919***0865 21
علیرضا عاطفی 917***2252 21
Mt.mk 916***8973 20
taher.mozhang 903***3986 20
افشین 912***8052 19
ftm_a.p 917***2132 19
mahsi 918***6737 19
مهدی گدازگرها 919***0080 19
kako 901***4465 19

2019-11-04

نام کاربری شماره همراه تعداد بازی
مسعود 916***5684 1362
baba ardi 919***6224 710
abbas 936***2511 267
سهیل 902***5323 154
صادق 919***4958 128
شیوا 938***3121 102
فاضل 901***4641 97
نازی 939***3770 87
مسعود 903***7952 76
bahram 917***1947 72
parya 918***6807 56
مریم رمضانی 912***1924 51
amir ali 903***8322 50
حامد 915***8546 44
میکاییل 936***0557 42
masoud 936***7097 42
vahid 919***5747 40
Faegheh 901***0296 40
Adel 915***0020 37
ebrahim 913***5264 35
زهره 903***4614 34
mohammad 938***0781 33
سولماز 937***7154 33
رامین 912***3972 31
Mohammadreza 914***8298 31
917***3832 30
وحید عباس زاده 901***8609 29
Afshin 937***1461 29
redin 902***4559 27
یوسف 939***8514 26
Milad nuori 919***3107 26
مهلا 991***9674 25
yasaman 901***6650 24
MAHAN 912***8557 24
ناصر 918***6196 22
ندا. 933***4079 21
mohammad 937***9961 21
habib 919***0865 21
علیرضا عاطفی 917***2252 21
Mt.mk 916***8973 20
taher.mozhang 903***3986 20
افشین 912***8052 19
mahsi 918***6737 19
kako 901***4465 19
ftm_a.p 917***2132 19
علیرضا 913***9496 18
مهدی گدازگرها 919***0080 18
میلاد فاضلی 910***4213 18
‌ناصر 919***9532 18
vahid 905***3290 17

2019-11-05

نام کاربری شماره همراه تعداد بازی
مسعود 916***5684 1283
baba ardi 919***6224 663
abbas 936***2511 253
سهیل 902***5323 130
صادق 919***4958 122
فاضل 901***4641 95
شیوا 938***3121 93
مسعود 903***7952 76
نازی 939***3770 74
bahram 917***1947 61
parya 918***6807 56
amir ali 903***8322 50
حامد 915***8546 44
مریم رمضانی 912***1924 44
میکاییل 936***0557 42
masoud 936***7097 42
vahid 919***5747 37
mohammad 938***0781 33
سولماز 937***7154 33
Adel 915***0020 32
Mohammadreza 914***8298 31
ebrahim 913***5264 31
Faegheh 901***0296 30
زهره 903***4614 30
وحید عباس زاده 901***8609 29
Afshin 937***1461 27
redin 902***4559 27
917***3832 26
یوسف 939***8514 26
Milad nuori 919***3107 24
yasaman 901***6650 24
MAHAN 912***8557 24
مهلا 991***9674 24
ناصر 918***6196 22
mohammad 937***9961 21
habib 919***0865 21
علیرضا عاطفی 917***2252 21
Mt.mk 916***8973 20
ندا. 933***4079 20
taher.mozhang 903***3986 20
ftm_a.p 917***2132 19
mahsi 918***6737 19
kako 901***4465 19
افشین 912***8052 19
‌ناصر 919***9532 18
مهدی گدازگرها 919***0080 18
علیرضا 913***9496 18
vahid 905***3290 17
alireza 912***0693 17
Azizollah Molaei 903***0625 16

2019-11-06

نام کاربری شماره همراه تعداد بازی
مسعود 916***5684 1211
baba ardi 919***6224 623
abbas 936***2511 246
سهیل 902***5323 124
صادق 919***4958 113
فاضل 901***4641 93
شیوا 938***3121 82
مسعود 903***7952 65
نازی 939***3770 58
parya 918***6807 56
bahram 917***1947 50
amir ali 903***8322 49
میکاییل 936***0557 42
masoud 936***7097 40
حامد 915***8546 39
مریم رمضانی 912***1924 39
vahid 919***5747 37
سولماز 937***7154 33
mohammad 938***0781 33
Mohammadreza 914***8298 31
ebrahim 913***5264 29
وحید عباس زاده 901***8609 29
redin 902***4559 27
زهره 903***4614 27
Adel 915***0020 26
یوسف 939***8514 26
Faegheh 901***0296 26
yasaman 901***6650 24
MAHAN 912***8557 24
مهلا 991***9674 23
ناصر 918***6196 22
Afshin 937***1461 22
mohammad 937***9961 21
917***3832 21
habib 919***0865 21
علیرضا عاطفی 917***2252 21
taher.mozhang 903***3986 20
ندا. 933***4079 20
mahsi 918***6737 19
افشین 912***8052 19
Mt.mk 916***8973 19
ftm_a.p 917***2132 19
kako 901***4465 19
‌ناصر 919***9532 18
علیرضا 913***9496 18
Milad nuori 919***3107 17
مهدی گدازگرها 919***0080 17
vahid 905***3290 17
alireza 912***0693 17
Azizollah Molaei 903***0625 16

2019-11-07

نام کاربری شماره همراه تعداد بازی
مسعود 916***5684 1050
baba ardi 919***6224 570
abbas 936***2511 236
سهیل 902***5323 115
صادق 919***4958 103
فاضل 901***4641 93
شیوا 938***3121 75
parya 918***6807 56
نازی 939***3770 48
مسعود 903***7952 46
amir ali 903***8322 44
bahram 917***1947 43
میکاییل 936***0557 42
vahid 919***5747 37
masoud 936***7097 37
سولماز 937***7154 33
mohammad 938***0781 33
مریم رمضانی 912***1924 32
Mohammadreza 914***8298 31
حامد 915***8546 30
وحید عباس زاده 901***8609 29
redin 902***4559 27
زهره 903***4614 26
یوسف 939***8514 26
yasaman 901***6650 24
MAHAN 912***8557 24
ebrahim 913***5264 23
مهلا 991***9674 23
ناصر 918***6196 22
mohammad 937***9961 21
علیرضا عاطفی 917***2252 21
habib 919***0865 20
ندا. 933***4079 20
taher.mozhang 903***3986 20
kako 901***4465 19
mahsi 918***6737 19
ftm_a.p 917***2132 18
Afshin 937***1461 18
افشین 912***8052 18
علیرضا 913***9496 18
‌ناصر 919***9532 18
vahid 905***3290 17
alireza 912***0693 17
Azizollah Molaei 903***0625 16
زکیه 905***9004 16
Adel 915***0020 15
amir0012 938***9360 15
Mt.mk 916***8973 15
حسین 930***7763 15
رضا فاضلی 938***6187 14

2019-11-08

نام کاربری شماره همراه تعداد بازی
مسعود 916***5684 896
baba ardi 919***6224 542
abbas 936***2511 232
سهیل 902***5323 107
صادق 919***4958 92
فاضل 901***4641 85
شیوا 938***3121 71
parya 918***6807 54
amir ali 903***8322 44
میکاییل 936***0557 42
bahram 917***1947 42
نازی 939***3770 39
مسعود 903***7952 37
masoud 936***7097 35
سولماز 937***7154 33
Mohammadreza 914***8298 31
vahid 919***5747 31
وحید عباس زاده 901***8609 29
redin 902***4559 27
مریم رمضانی 912***1924 26
یوسف 939***8514 26
حامد 915***8546 25
MAHAN 912***8557 24
yasaman 901***6650 24
زهره 903***4614 24
ebrahim 913***5264 23
مهلا 991***9674 23
mohammad 937***9961 21
علیرضا عاطفی 917***2252 21
habib 919***0865 20
taher.mozhang 903***3986 20
kako 901***4465 19
mahsi 918***6737 19
افشین 912***8052 18
ftm_a.p 917***2132 18
علیرضا 913***9496 18
ناصر 918***6196 18
alireza 912***0693 17
vahid 905***3290 17
ندا. 933***4079 16
زکیه 905***9004 16
amir0012 938***9360 15
Azizollah Molaei 903***0625 15
samira 914***7433 14
AMIR SALAR 913***7010 14
رضا فاضلی 938***6187 14
rebin 990***0818 13
Milad nuori 919***3107 13
Adel 915***0020 13
احسان 914***9708 13